Organization Chart

The Council Members:

Director: CAO Guoyong
Deputy Director: CHEN Feng
Vice President: GUAN Zhongliang, LIU Jun
Director (by stroke order of last name):
WANG Youjun, WANG Jinyuan, SHI Zhenjun, SHI Guosong, LI Guoxiu, ZHANG Dingli, LI Jianyong, CHEN Houjin, WU Kegang, ZHONG Zhangdui, ZHAO Jibin, HE Jinghan, QIAN Rui, NIE Lei, XUE Jilian
Supervisor: TAO Hong
Secretary: SUN Changsuo
Deputy Secretary: BAI Yan, ZHANG Bo