Current Leaders

Chairman of the University Council President
CAO Guoyong NING Bin
Vice Chairman of the University Council Vice President
YAN Wuer       

CHEN Feng                ZHANG Xingchen

GAO Futing

GAO Yan

SUN Shouguang        GUAN Zhongliang

LIU Jun                       YU Zujun

  Assistant President
 

WU Qiang                  ZHENG Guangtian

XU Yugong